MSP sděluje od roku 2012: My nic nemůžeme činit, viz 7.11.2016 č.j. MSP-854/2016-OSV-OSV (jednání OSZ a OS Prostějov v letech 2008 - 2016 k Mezinárodnímu dni pro lidská práva 10.prosince 2016)

Tento další snad od roku 2008 desátý či padesátý trestní podnět nevládních organizací spolupracujících na výzkumu a jejich členů  a nyní dne 22.10.2016 od vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka  a současně žádost o informace přikázalo nejprve KSZ v Brně šetřit Nejvyšší státní zastupitelství a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a to věc předalo OSZ v Prostějově, kam bylo podání z 22.10.2016 zasláno rovněž.


2009 - 2016 u OSZ v Prostějově, níže ukázkový scan podkladů 2 obžaloby v roce 2016 
Podezřelý spolupachatel zločinu dle § 149 odst. 4 tr.z státní zástupce Mgr. Ivo Černík 


Od: Rozsypal Jaroslav Mgr. <JRozsypal@msp.justice.cz>

Datum: 22. prosince 2016 11:38
Předmět: MSP-967/2016-OSV-OSVFrom: "Stašková Martina, Mgr." <MStaskova@msp.justice.cz>

Date: Mon, 7 Nov 2016 10:41:39 +0000

Subject: MSP-854/2016-OSV-OSV


Vážený pane Dvořáku,
          k Vaší žádosti o informace ze dne 22. 10. 2016 uvádíme následující. Povinnost poskytovat informace vychází z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), které stanoví, že vyjmenované povinné subjekty mají podle InfZ povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Povinné subjekty tedy poskytují informace, které mají reálně k dispozici, respektive rovněž informace, které sice nemají, ale na základě povinnosti stanovené právním předpisem mít mají. Na vytváření nových informací se povinnost poskytovat informace v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje.
           
 Kromě toho je třeba vzít v potaz rovněž skutečnost, že podle stejného ustanovení InfZ platí, že povinnost poskytovat informace se netýká mimo jiné též dotazů na názory. Pod tímto pojmem je třeba rozumět také poskytování právních názorů a právních výkladů. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů. K závaznému výkladu právních předpisů je příslušný výhradně soud, a to v konkrétní věci, přičemž sjednocovat soudní praxi mohou jen soudy vyšších stupňů v rámci projednávání opravných prostředků. Ministerstvo spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech. Tuto činnost vykonávají především advokáti, a proto Vám doporučujeme Váš případ konzultovat s některým z nich, popřípadě se můžete obrátit i na některou z bezplatných právních poraden.
            
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává příslušný státní zástupce, kterého máte právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat v souladu s ustanovením § 157a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, o odstranění závad v postupu policejního orgánu. Žádost o odstranění závad v postupu státního zástupce pak dle odst. 2 tohoto ustanovení vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství.
S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461

 
Ministerstvo vnitra - stížnost ministru vnitra

a dále stížnost nezkorumpovanému

státnímu zastupitelství, existuje-li

prostřednictvím 

Policie ČR 

Újezd 12

79601 Prostějov Věc: Stížnost ze dne 9.11.2016 a odvolání na rozhodnutí 

P ČR č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271 

ze dne 5.11.2016 a č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412 UO 

ze dne 7.11.2016 ve spojení s rozhodnutím č.j. KRPM-14005

8-4/ČJ -2016- 1400AP ze dne 8.11.2016 


(viz příloha) a urgence MV ČR k žádanému rozhodnutí 

ve věci stížnosti a odvolání na rozhodnutí útvaru pro 

organizovaný zločin opět nešetřit identifikovanou 

prostějovskou organizovanou zločineckou skupinu 

(opakovaně a vždy bez odmítáno odůvodnění) a dále

 stížnosti/odvolání na rozhodnutí PČR, ve kterém doložila, 

že nemá informace, jak jinak než pěstováním a 

zpracováním konopí ochránit své zdraví v souladu 

s judikaturou a  §§ 28 a 31,odst. 1 TZ při nedostupné 

ceně (vysoce nekvalitní) canabisterapie až 

50 tisíc Kč/měsíčně a paralelním konfiskování 

tohoto majetku a kriminalizaci občanů v hrubém rozporu 

s mezinárodními závazky a základy právního 

státu demokratické země! 


Obecně: Dne 22.10.2016 byl podán další trestní 

podnět a jednání důvodně podezřelé 

organizované zločinecké skupiny OČTŘ v Prostějově 

spojený s žádostí o informace - viz příloha 

a doklad o trestních podnětech v roce 2016 

na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/, 

kterou odmítá kárně/trestně řešit jak 

ministr spravedlnosti, tak vnitra, tak předsedové ÚS, NS,

 NZS, VSZ, KSZ v Olomouci a Brně - viz příloha 

s alibistickým rozhodnutím předsedy KS Brno 

ze dne 18.10.2016 St 84/2016 k důvodně 

podezřelé spolupachatelce soudkyni z OS Prostějov,

 přestože již 11.5.2011 soudní znalec doložil, 

že takovýmto jednáním OČTŘ dané soudkyně 

a státního zástupce došlo k zabití a zmrzačení 

občanů ve výzkumu a 90% zkonfiskovaných majetků 

se ztratilo a bylo od roku 2009 nejméně 15x žádáno

 o policejní ochranu a apoptoza buněk rakoviny 

kanabinoidy je odborně doložena od roku 1994. 


Věc se přitom má vždy posuzovat podle obsahu, 

a to včetně žádostí o informace a zde obsažených 

o páchané trestné činnosti. 


Žádáme odvolací orgán se osobně přesvědčit a 

dáváme k tomuto svolení s ohledem na 

zdravotnickou dokumentaci, že další zločin zástupci 

OČTŘ v Prostějově spáchali dne 17.10.2016 

za situace, kdy všichni znali posudek MUDr. Jiřího Švarce 


ze dne 28.8.2016 č. 896 dokládající důkazy 

zfalšovaných posudků na Dušana Dvořáka v letech 2012

 - 2014 (viz též potvrzující komplexní znalecký 

posudek znaleckého ústavu Bohnice k trestnímu řízení 

u OS Olomouc 5 Nt 111/2016) a za situace


kdy spolupachatelé zločinů v Prostějově byli dne 

20.7.2016 obeznámení stejně jako ÚS, NSZ a NS o 

den později dne 21.7.2016 o unikátní 

odrůdě konopí Charlotta v Ospělově 

viz příloha - a nedostupnosti této léčby občanům!

 Viz rovněž příloha - žádost o přezkum rozhodnutí 

VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 

a stížnost na nevydání závazných pokynů k vyšetření 

trestné činnosti jako další důkaz krytí zločinů 

státními zastupitelstvími všech stupňů. Stížnost: 

Rozhodnutím č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271 

ze dne 5.11.2016 trestní podnět opětovně pouze a jen

 vložila do spisu k obvinění stěžovatele/odvolatele s důkazy 

jejich trestné činnosti namísto prošetření spáchání zločinu

 a aplikace §§ 28 a 31, odst. 1 TZ dle evropské a české 

judikatury. Copak mohou podezřelí pachatelé vyšetřovat 

sami sebe, a to včetně OSZ a OS Prostějov? V právním 

státě nikoliv! Věc je stěžována pro porušení správního i 

trestního řádu a musí být MV prošetřena dle zákona, nejen 

alibisticky předána spolupachatelům na OSZ Prostějov,

 které pak v páchání trestné činnosti pokryje KSZ, VSZ a NSZ

 a justici jako důvodně podezřelí 

spolupachatelé  uvedených zločinů!
Odvolání: rozhodnutím č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412

 UO ze dne 7.11.2016 ve spojení s ve spojení s rozhodnutím

 č.j. KRPM-140058-4/ČJ -2016- 1400AP ze dne 8.11.2016

 policie neodpověděla na většinu otázek. Odpověď na otázky 1 -10 neobsahovaly tyto informace:

Číslo jedna: přestože má policie v trestním řízení povinnost

 již nepotřebný NTB vydat dle stížnosti dle odst. 3. § 80 T.Ř.


 (věc se posuzuje dle obsahu!), dosud NTB nevydala, ač byl

 dne 17.10.2016 zkonfiskovaný a je to důležité pro desítky

 správních a trestních řízení včetně stížnosti u ÚS a ESLP, 

jak je policii známo z trestního podnětu a v rozhodnutí 

policie absentovala takdy tak policie učiní, což z žádosti 

jednoznačně vyplývalo a zkopírování souborů z NTB trvá 5 

minut a věc není jinak důležitá pro trestní řízení. 


Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby kromě data 

vydání NTB též vydala žádanou informaci k ustanovením 

a judikatuře k náhradě škody při porušování práva 

a spravedlivý proces v důsledku znemožnění použití 

důkazů státními orgány - zde zkonfiskovaný NTB 

důvodně podezřelými pachateli z OČTŘ v Prostějově. 
Číslo dva: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, 

aby vydala žádanou informaci, zda měla či 

neměla povinnost vydat konopí, když 

podezřela organizovaná zločinecká skupina v Prostějově již 

od roku 2010 a trestního řízení 

č.j. 2 T 104/2010 důkazně ví, že je konopí užíváno 

s vědomím lékaře a že jakmile bylo možné jej 

předepsat, tak se tak v prosinci 2014 stalo a 

bylo policie doloženo na důkazu. 

To, zda někdo něco podepsal policii při 

vstupu do CPZ (konaného bez řádného 

odůvodnění - dodnes nezdůvodněno zadržení/zatčení!) 

je zcela irelevantní! Číslo tři: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, 

aby vydala žádanou informaci, zda - když policie 

v obvinění a OSZ v obžalobě a OS Prostějov v 

příkazu k domovní prohlídce opakovaně bez důkazu

 uvádí, že je v Ospělově vyráběn Dronabinol - lze 

vyrábět Dronabinol nebo THC bez laboratoře, které 

se v Ospělově při konfiskacích v letech 2009 - 2016 

nikdy nenašly (a separace látek z konopí je 

zrůdnost farma mafie obchodující s lidským 

zdravím s vědomě neúčinnými separovanými produkty), a dále, aby policie sdělila žádanou informaci, zda je konopí 


prekurzor, protože na základě této lži pak zkorumpovaná

 justice od roku 2010 - 2016 včetně talárové mafie na NS 

a ÚS a ESLP a EK zakazuje poškozeným členům výzkumu 

Konopí je lék (Cannabis is The Cure) - obžalovaným

 v rozporu s mezinárodními závazky,judikaturou 

a základním právem na spravedlivý proces, právem 

na zákonného soudce a trestu toliko na 

základě zákona přístup k Soudnímu dvoru, přestože 

konopí není v zákoně o prekuzorech drog 

uvedeno a znalecký ústav PřF UP to vyloučil rovněž, 

stejně tak znalci, leč žádný útvar policie tyto 

zločince a lháře nestíhá a neobviní, protože jde o 

justičně exekutivní korupci a kartel řízený přímo 

ústavními činiteli. To samozřejmě policii vůbec 

neviviňuje a s ohledem na spáchané zločiny 

jde o nepromlčitelné skutky, za které mohou být 

při změně politické situace postaveni před soud a souzeni.

Číslo čtyři: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, 

aby vydala žádanou informaci, zda již má, 

či nemá nové informace, jak jinak než pěstováním 

a zpracováním konopí (vlastněném v případě konfiskace 

v Ospělově řadou právnických a fyzických osob) ochránit 

své zdraví v souladu  úmluvami, judikaturou a zákony, 

když policie v citovaném rozhodnutí uvedla, že 

tyto informace nemá a opět dne 17.10.2016 

konfiskovala výzkumnickou farmu v Ospělově 

při vědomí opakovaných žádostí o spolupráci 

všemi stupni OČTŘ v ČR, zejména pak v Prostějově. 

Takové jednání je vědomý zločin, nikoliv jen 

nedbalostní skutek arogantního státem krmeného 

cynického papaláše s razítkem ČR.

Číslo pět: Odvolací orgán je žádán nařídit policii,

 aby vydala žádanou informaci,  zda je (prostějovská) 

policie či OSZ povinno seznámit občana s důvodem 

zatčení/zadržení a držení v cele dokonce více než 24 hodin

 a zda, když toto nebylo, porušil důvodně podezřelý  st

. zástupce zákon. Dodejme, že daný st. zástupce paralelně

 v té samé době přikázal prostějovské policii šetřit 

prostějovskou policií opět nešetřené opakované hrubé 

pomluvy Prostějovského večerníku, nyní, že si Dušan Dvořák na marihuaně založil výnosný byznys a zřejmě v domnění, 

že "kamarádům" podvodníkům z Prostějovského večerníku 

konfiskací NTB dne 17.10.2016 policii důvodně podezřelý st. 

zástupce ulehčí práci, leč žádné takové důkazy v NTB st. 


zástupce a policie nenajde, protože ani neexistují a 

st. zástupci i policii je toto dobře známo.  


Číslo šest: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, 

aby vydala žádanou informaci,  zda existují 

občané Ospělova zasílající policii v rozporu 

s trestním i přestupkovým zákonem 

fotografie z výzkumnické farmy v Ospělově formou 

ano/ne a kolik celkem. Není nutno uvádět jména. Číslo sedm: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, 

aby vydala žádanou informaci,  zda souseda z Ospělova 

 s jednou kytkou konopí a zahrádce zkonfiskovanou 

rovněž dne 17.10.2016 udal někdo z Ospělova 

formou ano/ne. 

Číslo osm: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, 

aby vydala žádanou informaci, odkud 

konkrétně (lokalizovat) téměř dva měsíce před 

konfiskací dne 17.10.2016 pozorovala růst odrůdy 

Charlotta na výzkumnické farmě v Ospělově, jak je 


uvedeno v protokolu k domovní prohlídce, když 

jediným volným místem je zprava buď parcela 

souseda zastupitele odkud byla pořízena fotografie 

visící na služebně prostějovské policie (je pravděpodobně z

 roku 2014), nebo od příbuzných zastupitele zleva od

 pozemku farmy, kde každoročně roste konopí a 100

 metrů vedle se každoročně vesele policejně konfiskuje

nebot daná věc doloží/vyvrátí důkazy o další trestné

 činnosti prostějovské policie přistupující k věci ryze

 selektivně dle účelového zájmu ochrany vlastí trestné

 činnosti. Sdělení, že by tak bylo mařeno vyšetřování je

 zcela účelové a směšné. Sdělení, že policie

 fotodokumentaci z pozorování nepořizovala jen toto

 podezření zpevňuje a odůvodňuje.
Dne 9.11.2016